Kategorie produktów

Najnowsze produkty

Tagi produktów

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem prozdrawiam.pl
 2. Niniejszy Regulamin ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku nabywania innych usług oferowanych przez Usługodawcę, określonych w § 3 ust. 1
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 • Usługodawca – Aleksandra Kotlarz-Woźniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROzdrawiam Aleksandra Kotlarz-Woźniak z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Księdza Czesława Berki 4/18, 78-200 Białogard , NIP: 6722064449 REGON: 383372905, adres e-mail: kontakt@prozdrawiam.pl, zwana również Dietetykiem.
 • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym prozdrawiam.pl ., za pomocą którego Usługodawca oferuje swoje usługi
 • Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zawarcia umowy z Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Usługa – wyszczególnione w § 3 świadczenia oferowane przez Usługodawcę
 • Usługa bezpłatna – Nieodpłatne materiały udostępniane przez Usługodawcę
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21
 • formularz zgłoszeniowy – formularz zawierający szczegółowe pytania związane ze sposobem żywienia, stylem życia oraz danymi medycznymi, przekazywany Klientowi przez Usługodawcę, wymagany do wykonania wybranej Usługi, przesłany na podany przez Klienta adres e-mail

§ 2.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści
 • dostępnych w sieci Internet.
 • aktywne konto poczty e-mail.
 • aktywne konto Skype
 • posiadać Oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, może wiązać się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem, w związku z powyższym Klient powinien posiadać również aktywne oprogramowanie antywirusowe.

§ 3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oferuje następujące usługi:
 • konsultacja dietetyczna online,
 • edukacja żywieniowa online,
 • sporządzenie miesięcznego planu żywieniowego tzw. współpraca z dzienniczkiem żywieniowym
 • przygotowanie miesięcznego planu żywieniowego tzw. współpraca z gotowym jadłospisem
 1. Charakter każdej usługi, czas jej trwania oraz efekty zostały szczegółowo opisane w zakładce do niej przyporządkowanej, znajdującej się w Serwisie.
 2. Usługa opisana w 3 ust. 1 pkt 1 polega na realizacji przez Usługodawcę jednej konsultacji online przy wykorzystaniu Skype lub konsultacji telefonicznej, bez zbieraniu wywiadu oraz badań.
 3. Usługa opisana w 3 ust. 1 pkt 2 polega na udzieleniu przez Usługodawcę jednej porady edukacyjnej przy wykorzystaniu Skype lub konsultacji telefonicznej, bez zbieraniu wywiadu oraz badań.
 4. W ramach świadczonych usług opisanych w §3 ust. 1 pkt 3 Usługodawca wykonuje:
 • udzielanie porad w zakresie edukacji żywieniowej – zdrowego, racjonalnego odżywiania za pomocą urządzeń teleinformatycznych,
 • zebranie wywiadu dotyczącego sposobu życia oraz odżywania się przez Zleceniodawcę
 • przygotowanie spersonalizowanego formularza zawierającego wszystkie dane wymagane do skonstruowania indywidualnej diety
 • analizę uzyskanych na podstawie wyżej wymienionego wywiadu wyników
 • przygotowanie indywidualnie dopasowanego planu żywieniowego do 7 dni roboczych od dostania wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • bieżącą kontrolę oraz konsultację w zakresie przygotowanej i prowadzonej diety polegającą na kontakcie mailowym, telefonicznym lub skype
 1. W ramach świadczonych usług opisanych w §3 ust. 1 pkt 4 Usługodawca wykonuje:
  • udzielanie porad w zakresie edukacji żywieniowej – zdrowego, racjonalnego odżywiania za pomocą urządzeń teleinformatycznych,
  • zebranie wywiadu dotyczącego sposobu życia oraz odżywania się przez Zleceniodawcę
  • przygotowanie spersonalizowanego formularza zawierającego wszystkie dane wymagane do skonstruowania indywidualnej diety
  • analizę uzyskanych na podstawie wyżej wymienionego wywiadu wyników
  • przygotowanie indywidualnie dopasowanego planu żywieniowego do 7 dni roboczych od dostania wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • bieżącą kontrolę oraz konsultację w zakresie przygotowanej i prowadzonej diety polegającą na kontakcie mailowym, telefonicznym lub skype
 2. Powyższe usługi, wskazane w 3 ust. 1 pkt 3 i 4 są przez Usługodawcę realizowane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (formularz zgłoszeniowy przekazany drogą elektroniczną).
 3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas wykonywania przez Serwis usług marketingowych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy kontakt@prozdrawiam.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszego regulaminu.
 4. Za pomocą Newslettera, Usługodawca może świadczyć klientom usługi bezpłatne.
 5. Przechowywanie danych przekazanych przez Klienta, po zakończeniu zawartej umowy, na poczet realizacji dalszych Usług, może nastąpić po wyrażeniu uprzedniej zgody.

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Właściwa cena oferowanych usług pojawi się dopiero po zadeklarowaniu zawarcia umowy
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien:
  • wybrać oferowaną usługę,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
  • dokonać zapłaty.
 3. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.
 4. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się dokonanie płatności- zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Brak spełniania którejkolwiek z przesłanek wskazanych w § 4 ust. 2 uniemożliwia zawarcie umowy.
 6. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Honorowane są następujące formy płatności:
  • płatności elektroniczne (Przelewy24.pl, PayPal, Tpay).
  • płatności na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy
 8. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku braku możliwości kontaktu, uznaje się, że umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie została zawarta.

§ 5. Rozpoczęcie świadczenia usług

 1. W przypadku nabycia usługi opisanej w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozpoczęcia jej świadczenia tj. do umówienia terminu konsultacji w terminie do 4 dni roboczych od opłacenia zamówienia
 2. W przypadku nabycia usługi opisanej w § 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi (tj. przekazania klientowi formularza zgłoszeniowego) najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy.
 3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę na podany adres e-mail prawidłowo wypełnionego (tj. zawierającego wszystkie dane wymagane przez Usługodawcę) formularza zgłoszeniowego, Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych zobowiązuje się do wykonania, wskazanej w § 3 ust. 5 lub § 3 ust. 6 usługi.
 4. W przypadku przekazania Usługodawcy, nieprawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Klient zostanie przez niego wezwany do jego uzupełnienia wraz ze wskazaniem wymaganych informacji.
 5. Nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zawartej umowy i doprowadzi do jej rozwiązania, wraz z wzajemnym rozliczeniem kosztów jakie poniosły strony tytułem realizacji zamówionych usług.
 6. Współprace indywidualne z dietetykiem nie są bezterminowe. Okres do wykorzystania wykupionej współpracy to podwojony czas ich zakupu. Np. kupując współpracę na pół roku jest czas na wykorzystanie jej w rok, współpraca na 3 miesiące jest do wykorzystania w 6 miesięcy,  a miesięczna w 2 miesiące. 

§ 6. Odstąpienie od zawartej umowy

 1. Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany Program żywieniowy przygotowany według przesłanych przez Klienta informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub udzielenie indywidualnej konsultacji lub porady edukacyjnej prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest wyłączone.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7. Reklamacje świadczonych usług

 1. Klientowi wiadome jest, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety.
 2. Konsultacje w ramach świadczonych usług dietetycznych nie zastępują porady lekarskiej.
 3. Jednocześnie dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania planu żywieniowego niezgodnego z przekazanymi wskazówkami lub za skutki wynikające z przekazania przez Klienta nieprawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia lub innych informacjach objętych formularzem zgłoszeniowym, w szczególności w zakresie uczulenia lub alergii na określonego składniki pokarmowe.
 4. W przypadku nie uzyskania przez klienta oczekiwanych dietetycznych, zostaną zaproponowane środki zaradcze, mające na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.
 5. Klienta ma prawo jednak złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w § 3 pkt. 1 Regulaminu nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Reklamacje dotyczące zamówionych Usług mogą na adres mailowy kontakt@prozdrawiam.pl bądź drogą pocztowa na adres Usługodawcy.
 7. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 8. Ochrona prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej “Rozporządzeniem”, Usługodawca informuje, że zostały wdrożone wszystkie procedury przetwarzania danych oraz obowiązków informacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem. Z informacjami dotyczącymi polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów przez Klienta jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie w jakim jest wykonywana dla niego usługa, a więc taki który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać́ prawa autorskie, Usługodawca może kierować́ roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy usługi (Klienta) z tytułu łamania praw do wykorzystywania danej usługi.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019
 3. Klient może korzystać z następujących sposobów kontaktu z Usługodawcą:
  • adres e-mail: kontakt@prozdrawiam.pl
  • numer telefonu: 531-900-710
 1. Każda umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do zakończenia świadczenia Usługi w ramach konkretnego świadczenia.