Kategorie produktów

Najnowsze produkty

Tagi produktów

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest PROzdrawiam Aleksandra Kotlarz-Woźniak adres: ul. Leśna 28c/3, 64-530 Kaźmierz NIP 6722064449, REGON: 383372905. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Leśna 28c/3, 64-530 Kaźmierz (adres prowadzonego przedsiębiorstwa) lub e-mail: kontakt@prozdrawiam.pl

RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przekazane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia dostępnym na stronie internetowej www.prozdrawiam.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przekazane dane osobowe są przetwarzane także:

– w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

1) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora,

2) w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego,

3) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,

4) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora,

5) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,

6) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie wymaganych danych osobowych, przez osobę korzystającą z usług PROzdrawiam Aleksandra Kotlarz-Woźniak jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkowanie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia zamówionych, a także dla innych celów, na które wyrażono zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Przekazane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres:

1) obowiązywania umowy łączącej z PROzdrawiam Aleksandra Kotlarz-Woźniak,

2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,

3) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,

4) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej daną osobę zgody.

Prawo dostępu oraz korekty zgromadzonych danych

Mają Państwo prawo, sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych przez PROzdrawiam Aleksandra Kotlarz-Woźniak danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać e-mail do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

Prawo cofnięcia zgody na użytkowanie danych

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania ze skutkiem na przyszłość wyrażonej uprzednio zgody na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail do wyznaczonego administratora danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla wykonania umowy, która została zawarta z osobą przekazującą dane, o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. w przypadku toczącego się postępowania sądowego. Okres ten może zostać wydłużony ze względu na udzielone zgody marketingowe, bądź inne potrzeby wynikające z aktualizacji zawartych wcześniej umów.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której te dane dotyczą przysługują prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował automatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

Wymogi bezpieczeństwa

Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić uzyskane od przekazującego dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie.

Możliwe gromadzenie danych statystycznych

Korzystanie zen strony internetowej odbywa się co do zasady bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Jednakże poprzez korzystanie z właściwego serwisu ze względów bezpieczeństwa zapisane zostaną następujące dane: nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera.

Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Jeżeli dane muszą być przekazane zewnętrznym podmiotom wykonującym usługi techniczne, stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne gwarantują, że przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych.

Dzieci

Bez uprzedniego uzyskania potwierdzonej zgody opiekuna prawnego Administrator Danych Osobowych nie gromadzi, nie opracowuje i nie wykorzystuje w niniejszym serwisie żadnych informacji o osobach, o których wiadomo, że nie ukończyły jeszcze 13-go roku życia.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Kontakt

W przypadku problemów lub pytań prosimy zwracać się do Administratora Danych Osobowych PROzdrawiam Aleksandra Kotlarz-Woźniak, który chętnie Państwu pomoże, dostępnego pod adresem mailowy kontakt@prozdrawiam.pl, bądź pocztowym ul. Leśna 28c/3, 64-530 Kaźmierz.

Administrator mając na względzie ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się przepisów zastrzega  sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.